Taubesällskapet i Skåne
c/o Lars Närwall
Regementsgatan 52 A, lgh 2801
217 48 Malmö

Stadgar

STADGAR FÖR

TAUBESÄLSKAPET I SKÅNE (i dessa stadgar kallat ”Sällskapet”)
Antagna av Taubesällskapet i Skånes årsmöte 2009-02-07 att gälla f o m detta årsmöte.
Reviderade i avseende § 1, 6 och 7 av årsmötet 2014-02-28
Reviderade i avseende § 6 av årsmötet 2015-02-20                                                                                                                                                                                                                                                                                              Reviderade i avseende § 8, Mom 1 av årsmötet 2023-03-22

Inledning.

Taubesällskapet i Skåne bidades den 12 oktober 1996 i Vellinge under namnet Astri & Evert Taubes Vänner i Skåne

§1   SYFTE

Sällskapets syfte är att verka för det kulturarv, som Evert Taube efterlämnade, vårdas och förvaltas till glädje och nytta för dagens och framtidens generationer.

§2   UPPGIFT

Sällskapets uppgift är att sprida kunskap om de visor, ballader, och skrifter som Evert Taube nedtecknade och att få människor att sjunga och glädjas åt den natur, de personer och de upplevelser som så väl beskrivs.

§3   MEDLEMSKAP

Endast enskild person kan bli medlem i Sällskapet. Styrelsen beviljar medlemskap. Årsmöte kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat Sällskapets syften till hedersmedlem. Hedersmedlem inbjudes till kommande årsmöte att delta i programmet och måltiden utan kostnad.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala beslutad medlemsavgift eller blir utesluten ur Sällskapet.
Medlem skall följa Sällskapets stadgar. Medlem som skadat Sällskapets syfte kan uteslutas ur Sällskapet av årsmötet.

§4   MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte för nästkommande kalenderår. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som betalande medlem.

§5   VERKSMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. För personer som väljs enligt stadgarna avses med mandatperiod i dessa stadgar: Tiden från det årsmöte, vid viket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§6   ORGANISATION

Sällskapets högsta beslutande organ är Årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ är sällskapets styrelse, i dessa stadgar benämnd styrelsen.
Inom Sällskapet organiseras en kör, Taubekören i Skåne, i dessa stadgar kallad köran. Kören utser inom sig en företrädare som deltar i styrelsearbetet.
Till körmedlem kan den antagas som är medlem i Sällskapet och uppnått 65 års ålder. Efter särskild prövning kan även annan Sällskapets medlem antagas.

§7   ÅRSMÖTE

Mom. 1 Årsmötesdeltagare

Vid årsmötet har medlem i Sällskapet yttrande-, förslags- och rösträtt

Mom. 2 Årsmöte, ordinarie och extra

Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. Tid och plats för mötet fastställs av styrelsen.
Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske senast tre (3) veckor före årsmötet. För kallelsen svarar styrelsen.
Senast sju (7) dagar före ordinarie möte skall minst ett exemplar av följande handlingar finnas tillgängliga för medlem i Sällskapet på tid och plats som styrelsen fastställer. I kallelsen skall anges var handlingarna finns tillgängliga och från vilket datum.

– Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkningar

– Revisorns berättelse

– Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

– Valberedningens förslag

– Uppgift om övriga ärenden som skall behandlas enl. denna paragraf mom. 3 punkt 16.

Extra årsmöte skall hållas
om av ordinarie årsmöte valda revisorer så yrkar,
eller
minst 50 procent av Sällskapets medlemmar så yrkar

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger.
Yrkande om extra årsmöte skall vara skriftligt och ställt till styrelsen samt innehålla uppgift om det ärende eller de ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till yrkandet.
Extra möte skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen. Tid och plats för extra möre fastställs av styrelsen.
Kallelse till extra årsmöte med uppgift om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling skall ske senast 14 dagar före mötet. För kallelsen svarar styrelsen

Mom. 3 Dagordning

Årsmötet öppnas av ordinarie ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av Årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängden
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, son tillsammans med ordföranden skall justera protokollet.
 5. Frågan om Sällskapets medlemmar har blivit stadgeenligt kallade
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balans- och resultaträkningen samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 9. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. 1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
  2. Föredragning av styrelsens budget
  3. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år
 12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter i styrelsen samt val av ordförande, vice ordförande samt ordinarie ledamöter enligt §8 i Sällskapets stadgar.
 13. Val av en revisor och en revisorssuppleant enligt § 9 i Sällskapets stadgar.
 14. Val av valberedning enl. § 10 i Sällskapets stadgar.
 15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 – 14 i årsmötesprotokollet.
 16. Behandling av ärenden. som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlem anmälts för behandling på mötet. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor innan mötet hålls. Till ärendena skall styrelsen avge utlåtande och förslag till beslut.
  Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under denna punkt, kan om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling (under pkt. 17) men ej till beslut.
 17. Övriga ärenden

Mom. 4 Röstning

Rösträtt har endast medlem. Röstning ned fullmakt får endast ske med en fullmakt per närvarande medlem.

Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon medlem begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon medlem så yrkar och om årsmötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den meningen som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. OM vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation till årsmötets beslut skall bekräftas skriftligt, och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat.

Mom. 5 Närvarorätt mm.

Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

Av ordinarie årsmöte vald ordförande på mötet.
Av ordinarie årsmöte vald revisor och revisorssuppleant.
Av ordinarie årsmöte valda ledamöter i valberedningen.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

§8 STYRELSE

Förvaltningen av Sällskapets angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse, i dessa stadgar kallad ”Styrelsen”.

Mom. 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, högst åtta men minst tre övriga ordinarie ledamöter.
Ordinarie årsmöte vart annat år ordförande och halva antalet ordinarie ledamöter för två år och vart annat år vice ordförande och halva antalet ordinarie ledamöter för två år.
Till ordförande, vice ordförande samt ordinarie ledamot i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i Sällskapet.
Styrelsen utser inom sig eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.
Styrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott och kan inom eller utom sig utse kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde skall protokoll föras.
Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Styrelsen skall snarast efter årsmötet avhålla konstituerande styrelsemöte där funktioner inom styrelsen utses. Vidare skall anges firmatecknare och vilka teckningsrätter för bank och plusgiro som skall gälla till nästa ordinarie årsmöte.

Mom. 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar bland annat

 • Bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Ansvara för Sällskapets tillgångar, arkiv och korrespondens
 • Avge förvaltningsberättelser till ordinarie årsmöte.
 • Senast fyra veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning till revisorerna

§9 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Sällskapets resultat och balansräkning samt styrelsens förvalt6ning av Sällskapets angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
Revisor och revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.
Revisorernas berättelse skall ingå i de handlingar som, enl. §7 mom. 2, skall finnas tillgängliga senast sju dagar före ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisor har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.
Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte

§10 VALBEREDNING

Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år.
Sammankallande och en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträden.
Valberedningens sammankallande skall få protokoll från styrelsens sammanträden.

§11 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.
Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt

§12 FORCE MAJEURE

Om Sällskapet på grund av omständigheter som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin verksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Sällskapet har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
På motsvarande sätt har Sällskapet rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan har betalt avgiften.
Sällskapet svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald eller funktionär inom Sällskapet som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för direkta eller indirekta kostnader.

§13 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast tre veckor före årsmöte inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande.
Beslut om ändring av stadgarna beslutas av årsmötet.
För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande medlemmar vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie.

§14 UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET

Beslut om Sällskapets upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten av vilka det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid båda mötena skall beslut fattas med minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna.
Vid Sällskapets upplösning skall beslut fattas om hur det skall förfaras med Sällskapets tillgångar och arkiv.